1000%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

ความเป็นมาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒

         โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ  วัดบางเตย ที่ดินแปลงนี้อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงาม  ได้บริจาคให้  วัดบางเตย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔

ได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) นางประจวบ  ชำนิประศาสน์ พร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดินจำนวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ของวัดบางเตย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และแต่งตั้ง นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒  อีกโรงเรียนหนึ่งและเมื่อครบเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายสิทธิรักษ์  จันทร์สว่าง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ มีนักเรียน ๕๐๑ คน รวม ๙ ห้อง แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยครูจันทรเกษมใช้สถานที่ของวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนักเรียน ๖ ห้องเรียน และอีก ๓ ห้องเรียน ให้เรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๐๐ คน และยังคงใช้สถานที่ของวิทยาลัยครูจันทรเกษมและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับพระบรมราชานุญาตใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียนมีครู ๗๔ คน ลูกจ้างประจำ ๓ คน นักเรียน ๑,๓๗๐ คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ใช้สถานที่เรียนที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๙ ห้องเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ การก่อสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ แล้วเสร็จ  โรงเรียนได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นมิ่งมหามงคลประจำโรงเรียน ปีการศึกษานี้โรงเรียนมีครู ๘๕ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๔ จำนวน ๓๒ ห้องเรียน รวม ๑,๖๒๔ คน ลูกจ้างประจำ ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๓ คน

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ จำนวน ๔๐ ห้องเรียนรวม ๒,๐๗๐ คน  ครู ๑๐๐ คน  มีการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๐ ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด ๒,๔๖๐ คน ครู ๑๒๔ คน  แม้ว่าการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแล้วเสร็จ แต่ห้องเรียนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๕๔ ห้องเรียน รวมนักเรียน ๒,๗๘๒ คน  ครู ๑๓๙ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๑๑ คน ปีการศึกษานี้  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น มีชั้นจอดรถใต้ดิน ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๕๔๐ วัน  งบประมาณ ๕๖.๕ ล้านบาท  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  แทนนายสิทธิรักษ์   จันทร์สว่าง  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๔ ห้องเรียน รวม ๗๘๒ คน  รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๙ ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๕๙ ห้องเรียน นักเรียนจำนวน ๓,๑๖๗ คน ครู ๑๔๘ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑๓ คน

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ การก่อสร้างอาคารเรียน ๗ ชั้น เสร็จเรียบร้อยพร้อมอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นอาคารหอประชุมในปีการศึกษานี้ นายสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่     กรมสามัญศึกษาและนายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ โรงเรียนมีนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖๖ ห้องเรียน รวมนักเรียน ๓,๖๕๙ คน ครู ๑๖๗ คน ลูกจ้างประจำ ๔  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๘  คน

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำ  ปีการศึกษา ๒๕๔๒ และได้รับการคัดเลือกจากกรมศาสนาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๗๒ ห้องเรียน   รวมนักเรียน  ๓,๗๑๖  คน  ครู ๑๗๔  คน  ลูกจ้างประจำ ๕ คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๓๔ คน

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๒  เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๗๗ ห้องเรียน รวมนักเรียน ๔,๐๔๕ คน ครู ๑๗๔ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๓๙ คน
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับรางวัลร้านอาหารในสถานศึกษาสะอาด ด้านกายภาพจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๗๖ ห้องเรียน รวมนักเรียน ๔,๐๒๗  คน ครู ๑๗๒ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๓๗  คน

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนมีห้องเรียน จำนวน ๗๗ ห้องเรียน นักเรียน ๔,๐๙๓ คน ครู ๑๖๙ คน ลูกจ้างประจำ  ๔  คน ลูกจ้างชั่วคราว ๔๓ คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นโครงการยุวชนต้านภัยยาเสพติดในการขยายเครือข่ายการปฏิเสธยาเสพติด จากกองบัญชาการ ทหารสูงสุด ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School-Based Management) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ได้บริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB (Performance–Based Budgeting) จัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   บดินทรเดชา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  โดยนายอมรรัตน์  ปิ่นเงิน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนมีห้องเรียน ๗๗ ห้องเรียน นักเรียน ๓,๘๙๗ คน ครู ๑๖๘ คน ลูกจ้างประจำจำนวน  ๔  คน ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบนโยบายให้ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  “เป็นปีแห่งวินัยนักเรียน”
ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนมีห้องเรียน ๗๙ ห้องเรียน นักเรียน ๓,๘๓๐ คน ครู ๑๖๐ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบนโยบายปีการศึกษา ๒๕๔๗ “เป็นปีแห่งวินัยและคุณภาพนักเรียน” ในต้นปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารดนตรี กีฬาและสนามกีฬาในร่ม ๗๒ พรรษา  บรมราชินีนาถ เป็นการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนมีห้องเรียน ๘๐ ห้องเรียน นักเรียน ๓,๗๘๗ คน ครู ๑๖๔ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบนโยบายปีการศึกษา ๒๕๔๘ “เป็นปีแห่งการธำรงวินัยและคุณภาพนักเรียน”

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน ๘๐ ห้องเรียน นักเรียน ๓,๘๓๖ คน ครู ๑๖๓ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบนโยบายปีการศึกษา ๒๕๔๙ “เป็นปีแห่งการส่งเสริมคุณธรรม ธำรงวินัย และคุณภาพนักเรียน”

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนมีห้องเรียน ๘๐ ห้องเรียน นักเรียน ๓,๗๘๓ คน ครู ๑๖๑ คน ครูอัตราจ้าง    ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๐ “เป็นปีแห่งการส่งเสริมคุณธรรม ธำรงวินัย และคุณภาพครูและนักเรียนสู่วิถีชีวิตพอเพียง” วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐  นายปลองยุทธ  อินทพันธุ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และดร.สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และยังคงนโยบายเดิม ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนด้านคุณธรรม และจริยธรรมระดับประเทศ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนมีห้องเรียน ๗๙ ห้องเรียน นักเรียน ๓,๗๘๗ คน ครู ๑๖๑ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน  ลูกจ้างประจำ ๔คน ผู้อำนวยการโรงเรียนยังคงนโยบายเดิมและในปีการศึกษานี้โรงเรียนสร้างเรือนเจ้าพระยาบดินทรเดชา ซึ่งเป็นเรือนไทยและเรือนบดินทร ๒ พอเพียง ประกอบด้วยธนาคารโรงเรียนและร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนเสร็จเรียบร้อย

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนมีห้องเรียน  ๘๒ ห้องเรียน นักเรียน ๓,๙๖๓ คน ครู ๑๕๖ คน ครูอัตราจ้าง ๑๐ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๕๘ คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษ English Program และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ นายกมล  บุญประเสริฐ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒  และดร.สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนมีห้องเรียน  ๘๗ ห้องเรียน นักเรียน ๔,๒๓๘ คน ครู ๑๕๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑๑ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๕๘ คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนครบ ๒๐ ปี

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนมีห้องเรียน ๙๑ ห้องเรียน นักเรียน ๔,๓๒๕ คน  ครู ๑๔๕ คน ครูอัตราจ้าง ๒๑ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๕๔ คน เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  นายโชว์นันต์  มารุตวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน        บดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารครบรอบ  ๒๐ ปี เสร็จสมบูรณ์

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนมีห้องเรียน ๙๑ ห้องเรียน  นักเรียน  ๔,๓๒๐  คน  ครู  ๑๕๕  คน         ครูอัตราจ้าง  ๒๖  คน  ลูกจ้างประจำ  ๔  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๗๑  คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสองทศวรรษบดินทร ๒  เสร็จสมบูรณ์ และได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพพิเศษ

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนมีห้องเรียน ๙๑ ห้องเรียน  นักเรียน  ๔,๑๗๘  คน  ครู  ๑๕๕  คน          ครูอัตราจ้าง  ๒๔  คน  ลูกจ้างประจำ  ๔  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๕๘  คน  ในปีการศึกษานี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็น  “โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล”

 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ โรงเรียนมีห้องเรียน  ๙๐  ห้องเรียน  นักเรียน ๔,๑๔๗  คน  ครู ๑๕๓  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒๖  คน  ลูกจ้างประจำ ๔ คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๓๕  คน  ในปีการศึกษานี้  มีการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ๔ และอาคาร ๕ อาคาร ๑ และอาคาร ๕ ก่อสร้างอาคารสวัสดิการ และปรับปรุงเรือนธันยธรเพื่อเป็นที่ระลึกแด่แม่ครูผู้สร้างบดินทร ๒ ท่านผู้อำนวยการประจวบ ชำนิประศาสน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน     บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ แทน นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ที่เกษียณอายุราชการ

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนมีห้องเรียน ๙๐ ห้องเรียน นักเรียน ๔,๑๐๐ คน ครู ๑๕๐ คน ครูอัตราจ้าง ๕๒ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๓๗ คน มีห้องเรียนพิเศษทั้งหมด ๒๐ ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ English Program ๖ ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิต – วิทย์ ๖ ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ IEP   ๕ ห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษ IMSP ๓ ห้องเรียน

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นางประจวบ          ชำนิประศาสน์   (พ.ศ. ๒๕๓๓)
นายสิทธิรักษ์        จันทร์สว่าง       (พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๙)
นายสุรเทพ           ตั๊นประเสริฐ      (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑)
นายอมรรัตน์         ปิ่นเงิน              (พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕)
นายปลองยุทธ    อินทพันธุ์          (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐)
ดร.สุวัฒน์             วิวัฒนานนท์      (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓)
นายกมล               บุญประเสริฐ     (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔)
นายโชว์นันต์        มารุตวงศ์          (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)
ดร.สหชัย              สาสวน             (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒