โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
333 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-9479160, 02-9479161
โทรสาร 02-5095577

 

 

โทรศัพท์ภายใน

ผู้อำนวยการ                
บริหารงบประมาณ      
บริหารวิชาการ             
บริหารงานบุคคล         
บริหารทั่วไป                 
ประชาสัมพันธ์              
งานทะเบียน                 
สังคม ชั้น4                    
แผนงาน/สารสนเทศ    
ประชาสัมพันธ์               
ห้องโยธวาทิต              
งานคอมพิวเตอร์          
พลานามัย                    
คณิตศาสตร์                
วิทยาศาสตร์                 
ภาษาต่างประเทศ        
ห้องซาวด์แลป             
สหกรณ์โรงเรียน         

101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120

ห้องพยาบาล                    
ห้องอุตสาหกรรม              
ห้องคหกรรม                     
ศิลปะ                                 
ห้องโสตฯ                          
วิทยาศาสตร์ ชั้น4             
 ห้องสมุด                          
งานแนะแนว                      
ห้องพัสดุ                           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
ภาษาไทย ชั้น2                
ภาษาไทย ชั้น5                
สังคม ชั้น6                        
สำนักงาน EP                    
คณิตศาสตร์ ชั้น4             
ห้องกระบี่กระบอง            
ห้องดนตรีไทย                 
ธนาคารโรงเรียน              

123
125
126
127
128
129
131
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
148

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒