%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a72

นายสหชัย  สาสวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

thb_1403148144_bd2_2053

นายกิตติภพ  ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b32

นางจินตนา  ถาคำ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1

นางสาวพัชรินทร์  ศุภสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

img005

นายธงชัย  อินทรพาณิชย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒