untitled3

ปรารถนา  พงษ์เกตุกรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2

นายรพี  ตติยทิติมา
ครู

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0

นางอมรรัตน์  ศิริมิตรตระกูล 
ครู

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%8c

นางจารุลักษณ์  โพธิอาสน์ 
ครู

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

นางพรทิพย์  ประกาศเวชกิจ
ครู

a

นางอภิญดารัตน์  โรจน์ธัญการย์ 
ครู

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
ครู

1404355088_bd2_3555

นางสุธีรา  เข็มทอง
ครู

untitled

นางสาวคำภู วงกาง
ครู

1466661291_dsc_9693

นางสาวอุไรวรรณ  พูมขุนทด 
ครู

untitled2

นายขจรศักดิ์  สายดวง 
ครู

1450149915_wilai

นางวิไล  สุขเกื้อ
ครู

1467092213_dsc_2043

นายพิสิฐ  นคราบัณฑิตย์ 
ครู

1467092032_dsc_2655

นางสาวพัชรินทร์  มลสันเทียะ 
ครู

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒